Poznaj wszystkie sklepy należące do programu Partners Club.

Regulamin programu lojalnościowego Partners Club

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

ZAŁACZNIK NR 2

– przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ADRESAT:

SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie
ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn

contact@partnersclub.eu

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.