Poznaj wszystkie sklepy należące do programu Partners Club.

Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Polityka Prywatności i Polityka Cookies

INFORMACJE OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

Niniejszy dokument (dalej: „Polityka Prywatności”) opisuje zasady przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową https://partnersclub.eu/ oraz uczestników programu lojalnościowego „Partners Club”. Polityka Prywatności nie jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 k.c. (jest to dokument o charakterze informacyjnym).

Regulamin programu lojalnościowego Partners Club (dalej: „Program Lojalnościowy”) można znaleźć tutaj: https://partnersclub.eu/regulamin-partners-club.html

Właścicielem domeny https://partnersclub.eu/ (dalej: „Serwis”) oraz organizatorem Programu Lojalnościowego, a także administratorem danych osobowych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa jest SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie (dalej: „Administrator”).

Pełne dane Administratora:

SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724788, NIP 7390202240, REGON 510525357.

Z Administratorem można skontaktować się w formie pisemnej (adres do korespondencji jest tożsamy z adresem siedziby podanym powyżej), elektronicznej (poprzez wysyłkę wiadomości e-mail na adres: contact@partnerclub.eu) oraz telefonicznej (dzwoniąc pod numer telefonu: 89 506 55 03).

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (dalej: „IOD”), którym jest Pan Tomasz Trzciałkowski. Z IOD można skontaktować się poprzez wysyłkę wiadomości e-mail na adres: dane@partnersclub.eu lub telefonicznie pod numerem: +48 511 793 443.

Podstawowym aktem prawnym w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”. Przetwarzając dane osobowe Administrator zobowiązany jest do przestrzegania zarówno przepisów RODO, jak i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Dane osobowe są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe Uczestnika Programu Lojalnościowego (tj. osoby, która wypełniła formularz rejestracyjny dostępny na stronie https://partnersclub.eu/ lub na stronach sklepów internetowych biorących udział w Programie Lojalnościowym oraz zaakceptowała wskazany powyżej regulamin Programu Lojalnościowego) będą przetwarzane w celu:
   zawarcia umowy oraz w celu wykonania tej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w szczególności w celu:
   • Rejestracji Uczestników oraz rozpatrywania reklamacji;
   • Wysyłania Uczestnikom spersonalizowanych informacji handlowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Programu Lojalnościowego (w oparciu o profilowanie, które nie będzie jednak prowadziło do podejmowania wobec Uczestnika decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu) oraz w celu weryfikacji uprawnień Uczestnika do rabatu, o którym mowa w § 4 Regulaminu Programu Lojalnościowego).
   wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • Dane osobowe osoby odwiedzającej Serwis oraz Uczestnika Programu Lojalnościowego będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którymi są:
  • marketing bezpośredni Administratora;
  • ewentualne ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami;
  • przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa;
  • archiwizacja danych dla celów dowodowych;
  • analiza rynkowa.
 • Dane osobowe osoby odwiedzającej Serwis oraz Uczestnika Programu Lojalnościowego mogą być przetwarzane także w oparciu o dobrowolnie udzieloną zgodę (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim wypadku, we właściwym formularzu, Administrator wskaże odrębnie zakres i cel przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest zależny od zakresu usług z jakich korzysta osoba, której dane są przetwarzane oraz od treści udzielanych zgód (w przypadku ich udzielenia).

Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty wspierające Administratora w prowadzeniu działań marketingowych (np. podmioty odpowiadające za wysyłkę mailingu), dostawcy rozwiązań IT (np. dostawcy usług hostingu, serwisy oprogramowania) oraz podmioty świadczące usługi doradcze na rzecz Administratora.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest zależny od zakresu usług z jakich korzysta osoba, której dane są przetwarzane oraz od treści ewentualnych zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli chodzi o Uczestników Programu Lojalnościowego to przetwarzane są ich dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym (takie jak w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon), a także dane związane z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym i korzystaniem z usług sklepów internetowych biorących udział w Programie Lojalnościowym (historia zamówień, dane o aktywności).

Lista sklepów internetowych biorących udział w Programie Lojalnościowym dostępna jest tutaj.

W przypadku zapisu do usługi newsletter przetwarzane będą dane osobowe także w celu świadczenia tej usługi (zgodnie z regulaminem usługi newsletter dostępnym w ramach formularza rejestracyjnego).

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu lub złożenia reklamacji będą przetwarzane dane osobowe podane w tym celu.

Administrator będzie przetwarzał także inne dane osobowe uzyskane w oparciu o aktywność w Internecie osoby odwiedzającej Serwis (pozyskane w szczególności z wykorzystaniem technologii cookies lub podobnych).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od celu, zakresu i podstawy przetwarzania danych osobowych okresy przetwarzania danych będą różne.

W szczególności, okres przetwarzania danych osobowych, wyznacza termin przedawnienia roszczeń osoby której dane są przetwarzane, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (dane osobowe będą w takim wypadku przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami).

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, to dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (np. marketing bezpośredni, profilowanie, cele analityczne) będzie realizowane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w przypadku: przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do jej cofnięcia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych jest konieczne do rejestracji w Programie Lojalnościowym lub do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

ORGAN NADZORU

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

PROFILOWANIE

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany nie będzie prowadziło do podejmowania przez Administratora decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec osoby, której dane są przetwarzane skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Zakres informacji przechowywanych w cookies jest zróżnicowany ze względu na sposób korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Poniżej znajdziesz szczegółowe wyjaśnienia Administratora w zakresie stosowanych plików cookies.

1. Czym są pliki cookie i jakie są ich rodzaje ?

Cookie (plik cookie, http cookie) – czyli niewielki plik zawierający dane informatyczne, zapisywany na urządzeniu końcowym (takim jak np. komputer, telefon, tablet) użytkownika strony internetowej. W plikach cookie przechowywane są przede wszystkim ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych stronach – dzięki czemu możliwe jest wyświetlanie stron internetowych dostosowanych do preferencji użytkownika, korzystanie z określonych funkcjonalności tych stron lub personalizacja ich zawartości.

Ze względu na czas działania możemy wyróżnić́ dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – wygasają po zamknięciu danej sesji przeglądarki internetowej (okres od otwarcia przeglądarki, aż do jej zamknięcia)
 • stałe – nie wygasają po zamknięciu sesji przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika przez określony w skrypcie okres.

2. Na jakiej podstawie używamy plików cookies?

Używanie plików cookies jest możliwe na podstawie wyrażania zgody przez Użytkownika odwiedzającego Serwis. Domyśle ustawienia przeglądarek internetowych (lub oprogramowania podobnego rodzaju) zezwalają na umieszczenie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Oczywiście, ustawienia domyślne mogą zostać zmienione przez Użytkownika poprzez np. zablokowanie niektórych cookies lub ich usunięcie (zob. punkt 4). Należy jednak pamiętać, że w przypadku zablokowania lub usunięcia plików cookies korzystanie z Serwisu może być utrudnione lub nawet niemożliwe. Głównym celem stosowania przez nas plików cookies jest optymalna prezentacja oferty Sklepu oraz zapobieganie oszustwom i nadużyciom.

3. W jakich celach używamy plików cookies?

Pliki cookies mają bardzo zróżnicowany charakter. Niektóre z nich są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, inne wyłącznie do korzystania z określonych funkcjonalności lub są wykorzystywane są w celach reklamowych, statystycznych oraz analitycznych.

Do cookies, których działanie jest niezbędne do korzystania z Serwisu możemy zaliczyć w szczególności cookies pozwalające na utrzymanie i zapisane stanu sesji użytkownika, autoryzację logowania, działanie koszyka internetowego w przypadku dokonywania zakupów w Sklepie, monitoring dostępności usług.

Ponadto stosujemy cookies, które ułatwiają korzystanie z Serwisu, ale nie są niezbędne do jego funkcjonowania. Do tego rodzaju cookies możemy zaliczyć pliki umożliwiające: utrzymanie sesji logowania użytkownika, zapis do plików cookies, automatyczne zalogowanie, ustawienia preferencyjne wyświetlania stron, wyświetlanie ostatnio przeglądanych produktów, dopasowanie wyświetlanych produktów do preferencji użytkownika.

W oparciu o pliki cookies dostarczane przez podmioty trzecie prowadzone są również działania o charakterze analitycznym - w szczególności w oparciu o narzędzie Google Analitycs.

Jednocześnie w oparciu o pliki cookies prowadzone są przez nas także działania o charakterze marketingowym. W tym zakresie korzystamy przede wszystkim z funkcjonalności Google Adwords. Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową na stronach osób trzecich oraz w wynikach wyszukiwania. Celem użycia cookies w naszej działalności marketingowej jest dostarczenie użytkownikom bardziej spersonalizowanych reklam, które odzwierciedlają ich indywidualne preferencje.

4. Jak usunąć lub ograniczyć stosowanie plików cookies?

Zablokowanie lub usunięcie plików cookies możliwe jest poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Informacje odnośnie sposobu usunięcia lub zablokowania plików cookies powinny znajdować się w zakładce „Pomoc” przeglądarki internetowej z której korzystasz.

Przykładowo wskazujemy, że modyfikacja ustawień w zakresie plików cookies w ramach popularnych przeglądarek internetowych jest możliwa za pomocą następujących ścieżek dostępu:

 • Google Chrome: Ustawienia/Zaawansowane/Prywatność i bezpieczeństwo/Ustawienia treści/Pliki cookie/
 • Mozilla Firefox: Opcje/Prywatność i bezpieczeństwo/Ciasteczka i dane stron.

5. TrafficWatchdog

Serwis korzysta z aplikacji TrafficWatchDog oferowanej przez Spark DigitUP sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków. Aplikacja monitoruje wizyty i zbiera informacje o sposobie korzystania z monitorowanej strony internetowej. Do plików cookies i parametrów zbieranych przez kody JavaScript oraz pixele zapisywane są informacje takie jak adres IP (Internet Protocol), identyfikator urządzenia końcowego, typ urządzenia końcowego, parametry urządzenia końcowego, parametry systemu operacyjnego, parametry przeglądarki, sposób interakcji użytkownika z monitorowaną stroną i dane aktywności, czas na stronie, parametry nagłówka HTTP, parametry kampanii marketingowej. Powyższe dane zbierane są w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes Administratora celem identyfikacji nadużyć typu ad fraud (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i zostaną usunięte najpóźniej po upływie 3 miesięcy. 

Aplikacja TrafficWatchdog może wykorzystywać cookies innych podmiotów np. Google. Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy oraz https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/cookie-policy.

6. Google reCAPTCHA v.3

Serwis wykorzystuje Google reCAPTCHA v.3 oferowaną przez firmę Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia - w celu monitoringu interakcji użytkownika na witrynie internetowej. Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://policies.google.com/terms?hl=pl oraz https://policies.google.com/privacy?hl=plhttps://policies.google.com/privacy?hl=pl.